SIA Zeimans

Privātuma Politika

Vispārīgie jautājumi

Vispārīgās datu aizsardzības regula Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) neattiecas uz juridisku personu datiem, tajā skaitā uz juridisku personu e-pastiem, tāpat arī šīs jomas speciālais normatīvais akts – Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums - neparedz ierobežojumus sūtīt komerciālus paziņojumus uz juridisko personu e-pastu adresēm, bet tai pat laikā nodrošinot klienta tiesību atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.

Pārzinis SIA ZEIMANS, apstrādājot personas datus, ievēro Regulas prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Baloži, Ķekavas novads, Krišjāņa Barona iela 4 – 45, LV-2128, Latvija. E-pasts: [email protected], telefons: +371 29764288.

Šī privātuma politika izskaidro, kā SIA ZEIMANS apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. SIA ZEIMANS Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic SIA ZEIMANS.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

SIA ZEIMANS personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar SIA ZEIMANS funkcijām. SIA ZEIMANS apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana
 • Personāla atlase un vadība
 • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana
 • Biznesa plānošana un analītika
 • Sabiedrības informēšana par savu darbību
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde
 • Jaunumu izsūtīšana

SIA ZEIMANS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana
 • Līguma noslēgšana vai izpilde
 • Datu subjekta piekrišana
Personas datu glabāšanas ilgums

SIA ZEIMANS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA ZEIMANS var realizēt savas leģitīmās intereses
 • kamēr SIA ZEIMANS pastāv juridisks pienākums datus glabāt
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Trešo personu sīkdatnes

SIA ZEIMANS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kuras paredzētas privātuma nodrošināšanai.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA ZEIMANS par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:
 • rakstveidā atsūtot pa pastu uz SIA ZEIMANS juridisko adresi Baloži, Ķekavas novads, Krišjāņa Barona iela 4 – 45, LV-2128, Latvija;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

SIA ZEIMANS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, atsūtot rakstveidā pa pastu iesniegumu uz SIA ZEIMANS juridisko adresi Baloži, Ķekavas novads, Krišjāņa Barona iela 4 – 45, LV-2128, Latvija vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā
SIA ZEIMANS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.zeimans.lv.
Salidzini.lv logotips Visi Internetveikali un cenas